پوستر مرگ بر امریکا
توصیفـگر :
USA ,  American ,  مرگ بر آمریکا ,  نقض برجام ,  خروج امریکا از برجام , 

موضوع :
بیداری اسلامی ,